13/06/2019

Naučno-istraživački rad


Roy Chaudhury, N., & Ilić, I. (2018). Efekti muzikoterapije kod dece sa neurorazvojnim poteškoćama, kvantitativni prikaz rezultata. Prvi Internacionalni Kongres Dječije I Adolescentne Psihoterapije, Sarajevo.

Roy Chaudhury, N., & Ilić, I. (2019). Instrumentalna agresija kao posledica usporenog razvoja govora – studija slučaja i evaluacija muzikoterapijskih tretmana. X Međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, Istanbul.

Roy Chaudhry, N., & Ilić, I. (2019). Značaj rane intervencije muzikoterapijom kod dece sa poteškoćama iz autističnog spektra. Beograd: Prva internacionalna konferencija “Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja”, Beograd